Geloof

Het Jodendom is het geloof van het Joodse volk en de oudste of een van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten (geloof in het bestaan van één G-d), en behoort tot de oudste geloof tradities die vandaag de dag nog worden beoefend.

Het heilig geschrift waarin zij lezen heet de Tenach en staat voor de T van

Thora (wet). N van Newie'iem (profeten) en de CH van Ketoewiem

(geschriften).

De Thora betekent onderwijzing, leer, of wet (mitswa), en staat ook bekend als de 5 boeken van Mozes zoals Genesis en Exodus. Onder de profeten boeken vallen o.a. Jesaja en Ezechiël, en bij de geschriften kunt u denken aan o.a. de Psalmen.

Als synoniem voor de Tenach word ook vaak het woord 'Hebreeuwse Bijbel' gebruikt, omdat het nagenoeg hetzelfde is als het Oude Testament.

Na de Tenach (Schriftelijke leer) is de Talmoed (mondelinge leer) het belangrijkste boek. Het bevat de commentaren van rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach en bevat ongeveer 6000 pagina's.

Geschiedenis

Abraham (Awraham) leefde +- 4000 jaar geleden en wordt gezien als de eerste Jood. Hij had van G-d te horen gekregen dat hij zijn geboorteland moest verlaten: "Ga naar het land dat Ik je wijzen zal". Abraham vertrok naar wat wij nu kennen als Israël. (Genesis 13:14-18).

G-d beloofde Abraham dat hij de vader zal zijn van een groot volk uit het nageslacht van zijn zoon, Isaak en zijn kleinzoon Jakob (ook wel bekend als Israël). In de jaren die volgden werd inderdaad het volk Israël geboren. Een groot volk dat tal van sterke profeten, koningen en leiders voortbracht.

De toekomst

G-d sprak (en spreekt nog steeds) tegen Israël o.a. via profeten, koningen en leiders. Bijvoorbeeld om het volk in de juiste richting te brengen voor toewijding aan Hem, maar nog vaker over een belofte van wat Hij in de toekomst zal gaan doen. Zo verwijzen alle profeten in de Tenach naar de belofte waarin G-d, de Messias (Masjieach) zal zenden uit het geslacht van Abraham, Isaak, Jakob en koning David. Deze ene Messias zal vrede brengen in Israël en vanuit Jeruzalem over heel de aarde.

Een verlangen overigens dat niet alleen leeft bij het volk Israël, maar ook bij de gehele wereld zoals bij de destijds Sovjet Unie (huidige Rusland) die een geschenk gaf aan de VN in New York waarin de tekst stond uit Jesaja 2:4: "Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk neemt nog de wapens op. Nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog". Deze hoofdstuk 2 uit Jesaja wordt ook vertaald als de profetie waarin de Messias verschijnt en zal regeren vanuit Jeruzalem om vrede te brengen over de nakomelingen van Abraham en de gehele wereld.

Al sinds de oprichting van Jeruzalem door koning David heeft G-d een geweldig verlangen en plan voor de wereld en dat is, dat er eens een dag zal komen waarin vele volken, uit verschillende naties en met verschillende talen, gezamenlijk met het Joodse volk, hand in hand, zingend en jubelend uitroepen: "Wie komt daar aan, in de Naam van de Heer?". Zij zullen opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de Heilige G-d van Israël. (Micha 4:2 en Jesaja 2:3)